Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Romualda Traugutta w Mrozach, informuje, że w dniach 01 – 29 marca 2019 r. będą trwały zapisy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej.

Zapraszamy rodziców:

Oddział przedszkolny:

  • Dzieci 6 letnich (rok urodzenia 2013) mających obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Klasa I

  • Dzieci 6 letnich (rok urodzenia 2013) zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym,  w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
  • Dzieci 7 letnich (rok urodzenia 2012) mających obowiązek uczęszczania do klasy pierwszej

 

ZAPISY PROWADZONE BĘDĄ PRZEZ SEKRETARIAT SZKOŁY

  • prosimy o przygotowanie numeru PESEL dziecka
  • druki wniosków  do pobrania:

wniosek_do_zerowki_zal1
zgloszenie_do_sp_zal2
wniosek_do_sp_zal3

 

Z poważaniem,
Dyrektor Szkoły

Renata Kuligowska

 

 

Podstawa prawna:

Art. 33. 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w art. 31 ust. 4, są obowiązani do:

     1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)