Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Romualda Traugutta w Mrozach, informuje, że w dniach

 02 – 27 marca 2020 r. będą trwały zapisy do oddziału przedszkolnego

 02 – 30 marca 2020 r. będą trwały zapisy do klasy pierwszej

w godzinach od 8:00 do 15:00

Zapraszamy rodziców:

Oddział przedszkolny:

  • Dzieci 6 letnich (rok urodzenia 2014) mających obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Klasa I

  • Dzieci 6 letnich (rok urodzenia 2014) zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
  • Dzieci 7 letnich (rok urodzenia 2013) mających obowiązek uczęszczania do klasy pierwszej

 

ZAPISY PROWADZONE BĘDĄ PRZEZ SEKRETARIAT SZKOŁY

– prosimy o przygotowanie numeru PESEL dziecka, oraz zdjęcie do legitymacji dziecka  (klasa 1)

druki wniosków  do pobrania na stronie internetowej szkoły.

Wniosek_do_zerówki_zał_1
Zgłoszenie_do_SP_zał_2
Wniosek_do_SP_zał_3

Z poważaniem,
Dyrektor Szkoły

Wojciech Rastawicki

 

Podstawa prawna:

Art. 33. 1Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w art. 31 ust. 4, są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)