Podstawowe informacje

Świetlica szkolna dla klas 0 – VI jest czynna w godzinach 7.00-17.00.

W roku szkolnym 2019/ 2020 w świetlicy pracują:

 • Agnieszka Dróżdż
 • Anna Głuchowska
 • Bożena Lipińska
 • Agnieszka Luba
 • Mariola Mirosz
 • Bożena Piotrak
 • Agnieszka Płatkowska
 • Katarzyna Rosa
 • Bożena Soszyńska
 • Renata Wierzbicka
 • Agnieszka Zając

ŚWIETLICA  pełni funkcję opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną.
– Do świetlicy są przyjmowane dzieci z klas O-VI.
– Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców / prawnych opiekunów (Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy), składanego corocznie w świetlicy.
– Dziecko samodzielnie może opuścić świetlicę tylko za pisemną zgodą rodziców.

Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na: czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dowozu ze szkoły i inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki.
Ważnym zadaniem jest również zapewnienie zorganizowanego dowozu oraz odwozu uczniów. Ze świetlicy korzystają również uczniowie nieuczestniczący w lekcjach religii, oczekujący na dodatkowe zajęcia ( język angielski, SKS – y, basen).  Dbamy o stworzenie bezpiecznych warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych.

 1. Prowadzimy zajęcia rozwijające umiejętności manualne:
  • zabawy konstrukcyjne,
  • układanki,
  • malowanie farbami,
  • rysowanie, kolorowanie,
  • wycinanie,
  • wydzieranie,
  • origami.
 2. Organizujemy gry i zabawy zespołowe wyrabiające zręczność fizyczną oraz gry i zabawy dydaktyczne rozwijające zdolności intelektualne oraz utrwalające zdobytą wiedzę.
 3. Pomagamy w odrabianiu prac domowych, nadrabianiu zaległości oraz utrwalaniu wiadomości zdobytych w trakcie lekcji.
 4. Ćwiczymy umiejętność samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela, rozbudzamy zainteresowania czytelnicze, wzbogacamy posiadane wiadomości, zaspokajając ciekawość świata.
 5. Wdrażamy zasady właściwego korzystania z komputera i komputerowych gier edukacyjnych.
 6. Organizujemy gry i zabawy ruchowe oraz liczne spacery i zabawy na świeżym powietrzu.
 7. Wdrażamy dzieci do przestrzegania przyjętych zasad i norm zachowania się w świetlicy i na terenie szkoły oraz wyrabiamy umiejętność pozytywnych kontaktów interpersonalnych.

Wychowawcy świetlicy przede wszystkim dbają o bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.

Wyprawka

 • 2 bloki rysunkowe
 • 2 bloki techniczne ( jeden z kolorowymi kartkami)
 • 2 wycinanki
 • klej
 • nożyce
 • plastelina
 • kredki
 • papier ksero

Dokumenty do pobrania

Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Mrozach
Regulamin dowożenia uczniów Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Mrozach
Karta_swietlicy

 

Galeria