O Naszej Szkole

Koncepcja pracy Szkoły
Szkoła  Podstawowa  im. Romualda Traugutta w Mrozach jest  placówką  oświatową, która wdraża uczniów do aktywnego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu społecznym, zdobywania umiejętności współżycia i współdziałania na płaszczyźnie norm moralnych.
Nadrzędnym celem pracy edukacyjnej w naszej szkole jest wszechstronny rozwój ucznia pełnosprawnego i niepełnosprawnego. Naszych uczniów pragniemy przygotować do radzenia sobie w zmieniającym się współczesnym świecie, do zmagania się z coraz to bardziej wymagającą rzeczywistością. Chcemy jednocześnie, by uczeń naszej szkoły, pracując nad własnym rozwojem, zbudował taki system wartości, który pozwoli mu być tolerancyjnym, z szacunkiem odnosić się do drugiego człowieka i tradycji.
Chcemy być szkołą, która kształcić będzie uczniów na miarę XXI wieku, tak, by w sposób najbardziej efektywny i wydajny umożliwiać młodym ludziom wszechstronny rozwój i start  w dorosłe życie.
W szkole funkcjonuje  koła artystyczne, taneczne, plastyczne działa chór szkolny , który przygotowuje oprawę muzyczną różnych uroczystości.   Uczniowie zainteresowani różnymi dziedzinami sportowymi mogą uczestniczyć w zajęciach SKS, także tych, które odbywają się na basenie.   Uczniowie klas IV-VI przejawiający zainteresowania książkami zrzeszają się w Kole Przyjaciół Biblioteki. W roku szkolnym 2005/2006 odbył się w naszej placówce I Ogólnopolski Zlot Szkół im. Romualda Traugutta.   Bractwo    skupia uczniów szkół z terenu Polski noszących imię Dyktatora Powstania Styczniowego. Inicjatywa ta spotkała się z dużym zainteresowaniem środowisk  hołdującym ideom powstańczym. Każdego roku  w styczniu obchodzimy Rocznice Powstania Styczniowego.  Popularyzacji wiedzy na ten temat sprzyjają organizowane   apele i konkursy o życiu i działalności tego wielkiego Polaka –naszego patrona.
Szkoła otrzymuje liczne zaproszenia do udziału w konkursach przedmiotowych. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie wykazują ogromne zainteresowanie tą formą poszerzania wiedzy i kontroli swoich umiejętności.
W trosce o wyrównywanie szans edukacyjnych naszych uczniów organizowane są zajęcia wyrównawcze i  specjalistyczne zajęcia reedukacyjno-stymulujące. Uczniowie mogą też korzystać z pomocy logopedy i pedagoga szkolnego.
Kadra pedagogiczna i dzieci nie ograniczają swoich działań do terenu szkoły, ale są aktywni w środowisku.
Prestiżową imprezą jest  organizowany  w  naszej szkole   Ogólnopolski Zjazd Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych.   Od wielu już lat odbywają się uroczystości z okazji Dnia Matki, Babci i Dziadka , Seniora  oraz Piknik Rodzinny i Festiwal Nauki    W szkole  funkcjonują klasy  integracyjne,  uczniowie biorą czynny udział w wydarzeniach szkolnych i pozaszkolnych . Nasza działalność  skierowana jest na wrażliwości  i  nieszczęście drugiego człowieka, poszanowania jego godności, akceptacji odmienności.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Mrozach nie tylko zdobywają wiedzę z różnych przedmiotów, rozwijają zainteresowania, ale także uczą się żyć z ludźmi i dla ludzi.