W wyniku przeprowadzonego konkursu otwartego nr 1/POKL/9.1.2/2010 – Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, nasza szkoła otrzymała fundusze unijne w wysokości 1 079 030,00 PLN na realizację dodatkowych działań dydaktyczno-wychowawczych.
Projekt pod tytułem „Nasze szanse” realizowany będzie od 14 listopada 2011 roku do 30 września 2013 roku. W jego ramach prowadzone będą zajęcia dla uczniów naszej szkoły ze wszystkich grup wiekowych (klasy: „0”, I-III i IV –VI). Będą to dodatkowe zajęcia przede wszystkim dla uczniów wymagających wsparcia edukacyjnego oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Projekt zakłada również działania w formach rekreacyjnych, w tym wycieczki, zielone szkoły, kolonie.
Serdecznie zapraszam naszych uczniów do aktywnego udziału w projekcie „Nasze szanse”.

 

 

Zakończenie   realizacji projektu  ” Nasze szanse”
Dnia 23 września 2013r.   z udziałem rodziców i przedstawicieli władz samorządowych Koordynator Projektu „Nasze szanse” dokonała podsumowania realizowanych działań.  
Od  października 2011 roku do września 2013 roku w Szkole Podstawowej w Mrozach  realizowany był Projekt „Nasze szanse” –  Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych  uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Głównym  celem  projektu była  poprawa wyników nauczania uczniów, którzy osiągają niskie wyniki kształcenia, przez  to wskazanie  im  właściwej drogi rozwoju i zwiększenie aktywności społecznej.
W działaniach projektowych  uczestniczyło 424 uczniów. Mieli szansę brać udział w szerokiej gamie zajęć.  Oto one:  reedukacja,  biblioterapia, zajęcia Dennisona, Spójrz Inaczej, zajęcia socjoterapii, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z  języka polskiego oraz  matematyki w kl. 4-6, edukacji polonistycznej oraz matematycznej w kl. 1-3, koło informatyczne, koło języka angielskiego  w kl. 4-6 i 1-3, koło przyrodnicze  oraz koło artystyczne. Zorganizowano imprezy o charakterze środowiskowym. Były to Festiwal nauki oraz Festyn Rodzinny.  W ramach działań projektowych  150 dzieci z klas 1-3 uczestniczyło w Zielonej Szkole, 80 wyjechało na kolonie letnie. Ponadto 424 uczniów dwukrotnie wyjechało do teatru, a 80 na wycieczkę do Białowieży i Warszawy.  
Zajęcia realizowane w ramach projektu cieszyły się dużą popularnością. Szkoła   miała bogatą ofertę edukacyjną wykraczającą poza  dotychczasowe działania. Realizacja Projektu w szkole była postrzegana przez  środowisko lokalne  jako działanie i wydarzenie pozytywne,  potrzebne dzieciom z terenów  wiejskich. Należy dodać, że szczególnymi działaniami w postaci  dodatkowych specjalistycznych   zajęć zostały objęte dzieci niepełnosprawne. Zajęcia te  ze względów finansowych nie byłyby  realizowane bez wsparcia środków projektowych.
Podsumowując projekt, dyrektor szkoły wskazała na szereg pozytywnych rezultatów płynących z jego realizacji. Oto niektóre z nich: rozwój zainteresowań i zdolności interpersonalnych, wzrost rozwoju osobistego uczniów,  zwiększenie potencjału wiedzy, poczucia kompetencji , zmiana motywacji do nauki, nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, wzrost świadomości społecznej dotyczącej korzyści płynącej z nauki, rozwinięcie zdolności manualnych, wokalnych, wzrost umiejętności  w zakresie komunikacji językowej, większe zaufanie we własne możliwości, wzrost świadomości równości K i M.