Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Romualda Traugutta w Mrozach, informuje, że w dniach

 02 – 27 marca 2020 r. będą trwały zapisy do oddziału przedszkolnego

 02 – 30 marca 2020 r. będą trwały zapisy do klasy pierwszej

w godzinach od 8:00 do 15:00

Zapraszamy rodziców:

Oddział przedszkolny:

  • Dzieci 6 letnich (rok urodzenia 2014) mających obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Klasa I

  • Dzieci 6 letnich (rok urodzenia 2014) zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
  • Dzieci 7 letnich (rok urodzenia 2013) mających obowiązek uczęszczania do klasy pierwszej

 

ZAPISY PROWADZONE BĘDĄ PRZEZ SEKRETARIAT SZKOŁY

– prosimy o przygotowanie numeru PESEL dziecka, oraz zdjęcie do legitymacji dziecka  (klasa 1)

druki wniosków  do pobrania na stronie internetowej szkoły.

Wniosek_do_zerówki_zał_1
Zgłoszenie_do_SP_zał_2
Wniosek_do_SP_zał_3

Z poważaniem,
Dyrektor Szkoły

Wojciech Rastawicki

 

Podstawa prawna:

Art. 33. 1Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w art. 31 ust. 4, są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

 

 

Szkoła Podstawowa  nr 1  im. Romualda  Traugutta w Mrozach Informacje dla Rodziców, terminy zebrań  w r. szk. 2019/2020:

1. 26 września 2019 r. (czwartek.) g.1700 – organizacja roku szkolnego: zapoznanie rodziców z wymaganiami edukacyjnymi oraz przedmiotowym ocenianiem. – wybór Rad Oddziałowych
2. 28 listopada 2019 r. ( czwartek ) •    Dzień otwarty. godz. 15:00 – 18:00 –informacja o ocenach cząstkowych z poszczególnych przedmiotów SPOTKANIA TRÓJSTRONNE
3. 6 lutego 2020 r. ( czwartek ) g.1800 –  zebranie ogólne: podsumowanie pracy szkoły za I półrocze
4. 14 maja 2020 r. ( czwartek ) g. 15-1800 – dzień otwarty – zapoznanie z przewidywanymi ocenami rocznymi, – zebranie z rodzicami dzieci oddziałów przedszkolnych, informacja o rekrutacji dzieci do klas pierwszych
  • Ubezpieczenie NNW ucznia na rok szkolny wynosi 46 zł. , wpłaty przyjmuje wychowawca klasy do 30 września. Suma ubezpieczenia na kwotę 18 000 PLN – ubezpieczyciel
  • Wpłata na Radę Rodziców – Konto rady Rodziców nr 45 9227 0004 0000 0563 2000 0010 z dopiskiem Na RR, imię i nazwisko ucznia,

PRZERWY W NAUCE

23 – 31 grudnia 2019 r. Zimowa przerwa świąteczna
31 stycznia 2020 r. Koniec pierwszego półrocza
10-23 lutego 2020 r. Ferie zimowe
9 – 14 kwietnia 2020 r. Wiosenna przerwa świąteczna
12 czerwca Dodatkowe dni wolne
27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r. Ferie letnie

KONTAKT ZE SZKOŁĄ Sekretariat szkoły: tel.  25   757 41 79, numery wewnętrzne: dyrektor 23, wicedyrektor 22, intendent 25, pokój nauczycielski 29, sala gimnastyczna 27, pedagog 26. Strona internetowa szkoły : spmrozy.pl Przywozy i odwozy na rok szkolny 2019/2020 – ważny od 17 września 2019 Plik do pobrania – dowozy_i_odwozy_od_17_wrzesnia_2019 Tutaj można pobrać podanie_o_wydanie_duplikatu_legitymacji_szkolnej