W klasie 5i tradycją stały się lekcje otwarte z udziałem rodziców. W marcu bieżącego roku rodzice mieli możliwość obejrzeć godzinę wychowawczą ,a 10 grudnia była to lekcja matematyki z elementami oceniania kształtującego.

Na początku lekcji pani Bożena Soszyńska i Agnieszka Rybak wraz z uczniami powitały licznie przybyłych rodziców ,dyrektor Renatę Kuligowską i nauczycieli. Lekcja matematyki rozpoczęła się od tajemniczego odwracania przedmiotów. Następnie p Bożena podała temat lekcji, a po jego zapisaniu uczniowie samodzielnie określili cel zajęć oraz gdzie będą mogli wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności. Po wyjaśnieniu przez nauczyciela zagadnień związanych z bieżącym tematem, wszyscy uczniowie przystąpili do samodzielnego rozwiązywania zadań, a swoje wątpliwości lub gotowość sygnalizowali za pomocą odpowiedniej kartki z metodnika. Rodzice mieli możliwość zobaczyć w jaki sposób odbywa się ocena koleżeńska i samoocena. Pod koniec zajęć uczniowie klasy 5i rzucając do siebie kostkę odpowiadali na pytania:

  1. Dziś nauczyłem się ….
  2. Zrozumiałem, że…….
  3. Przypomniałem sobie, że………
  4. Dowiedziałem się, że…………….

Po zakończonej lekcji dyrektor wyjaśniła w skrócie rodzicom czym jest ocenianie kształtujące ,a nauczycielki dodały, że bardzo liczą na wsparcie i współpracę. Na zakończenie spotkania rodzice podziękowali za możliwość obejrzenia lekcji otwartej.

Bożena Soszyńska , Agnieszka Rybak