Klauzula informacyjna dla rodziców/ prawnych opiekunów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL, informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Romualda Traugutta w Mrozach, ul. Szkolna 2, 05-320 Mrozy zwany dalej Administratorem.
  2. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny w siedzibie administratora danych w każdy wtorek w godz. 8.00-10.00, tel. 25 757 41 79, spmrozy@spmrozy.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i nie będą udostępnianie odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe będą powierzane do przetwarzania firmie Librus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. l, al.. Korfantego 193, 40-153 Katowice, która prowadzi dziennik elektroniczny, e-sekretariat, e-świadectwa w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
  4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198), ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. e sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646).
  5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.
  6. Wizerunek i dane osobowe uczniów ( imię i nazwisko) mogą być umieszczane i przetwarzane w mediach społecznościowych w celu promocji działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły i osiągnięć uczniów szkoły na podstawie dobrowolnej zgody rodziców (opiekunów prawnych) ucznia.
  7. Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole (np. zwolnienia z zajęć wychowania-fizycznego, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna).
  8. W szkole w celu zapewnienia bezpieczeństwa zainstalowany jest monitoring wizyjny, do którego dostęp maja osoby upoważnione oraz osoby, których sytuacja dotyczy.
  9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność                  z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy w/w rozporządzenia.