Od 14 listopada 2011 roku do 30 września 2013 roku w naszej szkole realizowany jest projekt  w ramach środków EFS – Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych  uczniów z grupy
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
W  ramach projektu „ Nasze szanse” prowadzone są zajęcia dla uczniów i uczennic   ze wszystkich grup wiekowych (klasy:  I-III i IV –VI i oddziały przedszkolne). Działania projektowe skierowane  do uczniów i uczennic mają na celu   wsparcie i pomoc edukacyjną oraz  rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.  Projekt zakłada również działania w formach rekreacyjnych, w tym wycieczki, zielone szkoły, kolonie.  Zainteresowanych rezultatami naszych działań zapraszamy do zakładki PROJEKTY.

Koordynator projektu „ Nasze szanse”– Wioletta Sadowska