Szanowni Państwo,
decyzją MEN uczniowie klas 1-3 od 18 stycznia 2021 r. wracają do nauki stacjonarnej. Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje. Opracowane zasady mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły.
Uczniowie klas 1 – 3 praca w trybie stacjonarnym,
Uczniowie klas 4 – 8 praca w trybie zdalnym na dotychczasowych zasadach .
Wszystkie zajęcia – prowadzone stacjonarnie i prowadzone zdalnie, odbywać się będą zgodnie z planem,
a ewentualne zmiany zamieszczane będą na bieżąco w e – dzienniku.
Świetlica szkolna czynna będzie dla uczniów klas 0 – 3 w godzinach 7:00 – 17:00.
Dojazdy i odjazdy uczniów zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy.
Ważne informacje
 uczniowie klas 0-3 wchodzą do szkoły wejściami nr 1 i nr 2 (wejścia od frontu szkoły),
 opiekunowie/rodzice odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły,
 obowiązuje zasada zachowania dystansu min. 1,5 m
 opiekunowie/rodzice zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym ( środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk),
 na terenie szkoły w częściach wspólnych obowiązuje dla wszystkich zasada zasłaniania ust i nosa,
 rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej,
 ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk,
tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i tylko w wyznaczonych obszarach.
 obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.
 w porozumieniu z rodzicami/opiekunami uczniowie z chorobami przewlekłymi powinni zachować dystans 1,5 m podczas zajęć lekcyjnych, świetlicowych. W przypadku braku możliwości zachowania dystansu (w miejscach wspólnie użytkowanych), zaleca się stosowanie
osłony ust i nosa,
 w klasach 1-3 przerwy organizuje nauczyciel adekwatnie do potrzeb uczniów, jednak nie rzadziej niż co 45 min., przerwy będą uczniowie spędzać w miarę możliwości przemiennie, tak aby na
korytarzu przebywała jak najmniejsza liczba dzieci,
 poszczególne klasy korzystają z wyznaczonego węzła sanitarnego,
 podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego/sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych,
 nauczyciel/pomoc nauczyciela przed rozpoczęciem zajęć idzie z uczniami do łazienki, umyć, lub zdezynfekować ręce, zwłaszcza po przyjściu do szkoły, przed posiłkiem, po powrocie z zajęć
z boiska szkolnego lub w innych wymagających tego sytuacjach.
 zawiesza się organizowanie zajęć w skupiających większą liczbę uczniów (apele, uroczystości) w jednym pomieszczeniu,
 należy unikać wyjść grupowych. Rekomenduje się wyjścia do miejsc otwartych np. park, las z zachowaniem dystansu i zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
 dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu z zachowaniem zasad higieny,

Podstawowym warunkiem skuteczności walki z rozprzestrzeniającym się wirusem Covid 19 jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ, MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przysyłanych przez
dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszystkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl